AUDYT JĘZYKOWY
Audyt językowy jest narzędziem, które umożliwia dokonanie szczegółowej i obiektywnej oceny umiejętności językowych pracowników Państwa firmy.

Podstawowym celem prowadzenia audytu językowego jest weryfikacja efektywności prowadzonych w Państwa firmie szkoleń językowych, ale również ułatwia i przyspiesza on proces podejmowania decyzji kadrowych, dotyczących:
  • wyboru kandydatów o odpowiednich kompetencjach językowych zarówno w procesie rekrutacji wewnętrznej jak i zewnętrznej
  • tworzenia planów rozwojowych dla pracowników
  • awansowania pracowników
  • udziału pracowników w międzynarodowych szkoleniach, prowadzonych w danym języku obcym
  • wewnętrznej rekrutacji osób do pracy za granicą
  • wyboru pracowników do udziału w projektach, wymagających odpowiedniej znajomości danego języka obcego
Oferujemy audyt językowy składający się z:
  1. części pisemnej – test może mieć formułę uniwersalnego narzędzia dla wszystkich audytowanych lub formę autorskich testów przygotowanych indywidualnie w oparciu o realizowany zakres tematyczny.
  2. części ustnej – weryfikującej sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu - podobnie jak – część pisemna, może składać się z jednolitego zestawu zadań lub też może być autorskim zestawem zadań, przygotowanym indywidualnie w oparciu o przeprowadzony materiał.
Wyniki audytu dostarczane są Państwu w postaci indywidualnego raportu, który zawiera informacje na temat poszczególnych umiejętności językowych danego Pracownika (opis umiejętności zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)
Dodatkowo raport zawiera cela na przyszły okres nauki.

Audyt językowy jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych lektorów CS ADAM. W naszej pracy promujemy zasady przejrzystości, odpowiedzialności i obiektywizmu procesów egzaminacyjnych. Stosujemy opracowane przez specjalistów procedury w zakresie tworzenia testów egzaminacyjnych, skalowania ocen i porównywania wyników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.
Centrum Szkoleniowe ADAMS
ul. I. Paderewskiego 3/5
61-770 Poznań
tel. 61 6393 482
tel. 0 502 44 33 98
e-mail: biuro@adams.edu.pl